ChatGPT, czyli AI w podcastach

ChatGPT, czyli AI w podcastach

Ten tekst napisałem przy pomocy ChatGPT

ChatGPT nie napisał tego tekstu

Czujesz te rozmowy o Sztucznej Inteligencji?

Roboty, w tym ChatGPT pomogą w tworzeniu treści

Czym jest sztuczna inteligencja w podcastingu?

Jak wygląda podcast wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia podcastów

1. Pomysły na temat odcinka

2. ChatGPT to research lepszy od Google’a

3. Szkic notatek i treści społecznościowych

4. Generowanie pomysłów na gości

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl