Jak zrobić podcast

Na początek pytanie

Jak długi ma być podcast?

I teraz odwracamy to wszystko, co napisałem

👇

Od czego zacząć?

Dlaczego warto zrobić serię kilkuminutowych podcastów?

  1. Jak używać podcastów w biznesie
  2. Jak wystartować, rozbudować podcast
  3. Jak zmonetyzować treści podcastowe

--

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

More from Medium

Everything You Need to Know About Managing Your Money in 2022

How to Fix WSA Not Working in Windows 11? Here Are Fixes!

Daily links of Fernand0 — Enlaces diarios de Fernand0 — Issue #295

Nobuya Kobori “New Official Releases for 334th Consecutive Days”