Jak zrobić podcast

Na początek pytanie

Jak długi ma być podcast?

I teraz odwracamy to wszystko, co napisałem

👇

Od czego zacząć?

Dlaczego warto zrobić serię kilkuminutowych podcastów?

  1. Jak używać podcastów w biznesie
  2. Jak wystartować, rozbudować podcast
  3. Jak zmonetyzować treści podcastowe

--

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

More from Medium

AIM (AOL Instant Messenger)

CS 371p Spring 2022: Guan Lin Wee

CS371p Spring 2022: Relena Lai

SEH (Exception Handler ) Overflow  Theoretical Part — Exploit Development