Wirtualna Asystentka i podcast

1. Przeprowadzanie researchu

2. Umawianie gości i preinterview

3. Postprodukcja

4. Tworzenie do treści marketingu cyfrowego

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Jędrzej Paulus

31 Followers

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl